Oudercommissie

Om uw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft Joepie kinderopvang voor elke locatie een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit de verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de algemeen directeur, Mirjam van Grinsven.

Als oudercommissie praten we mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Minimaal 4 maal per jaar komt de oudercommissie bij elkaar in een openbare vergadering. Iedere ouder met een kind bij Joepie kan daarbij aanwezig zijn. Indien u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heeft u als toehoorder toegang tot de vergadering. Wilt u niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wel weten wat er is besproken? De notulen van de vergadering kunt u opvragen bij de voorzitter.

Naast regelmatig overleg, steekt de oudercommissie ook de handen uit de mouwen. Ze helpen de medewerkers waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals de Joepiedag. De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf’.

Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden. De leden kunt u altijd bellen met vragen of suggesties zodat zij zo goed mogelijk uw belangen en die van je kind kunnen waarborgen.

Wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter.

Oudercommissie kdv Dorpstraat Nuland

Monieke Linck (voorzitter)
Laura van den Hurk
Joris Razenberg
Nadie van der Zanden
Krijn Ermerins

oudercommissie.kdvnuland
@gmail.com

Oudercommissie locatie Hoogakker Nuland

Susanne Bosch
Marleen Korsten
Ellen van Rixtel

oudercommissie.psznuland
@gmail.com

Oudercommissie locatie Vinkel

Esther van der heijden
Diana van Santvoort
Elrieke Broeksteeg
Susan Oosterhout

oudercommissie.pszvinkel
@gmail.com

Oudercommissie BSO Nuland

Edwin van Heusden
Wendy Steenhuis (Voorzitter)
Darrender Jordan

oudercommissiebsojoepie
@gmail.com

Oudercommissie Joepie Boe Heeswijk-Dinther

Ellis van den Broek 
Anneke de Kort
Sam van Ingen

oudercommissie.joepieboe
@gmail.com

Klachtenregeling

Joepie kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Ouders kunnen hun klacht bij de leidsters of bij de directie indienen. Indien ouders dan niet tevreden zijn, kunnen zij zich richten tot deze geschillencommissie. De website is: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Ouders kunnen ook hun klacht direct, zonder tussenkomst van leidsters of directie bij de geschillencommissie indienen. De klachtenregeling inclusief reglement ligt bij Joepie ter inzage en is (gedeeltelijk) omschreven in het pedagogisch beleidsplan en uitgebreid in de algemene voorwaarden.